Niech α będzie kątem ostrym w trójkącie prostokątnym ABC.

Sinusem kąta α nazywamy stosunek długości przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta α do długości przeciwprostokątnej.

Cosinusem kąta α nazywamy stosunek długości przyprostokątnej leżącej przy kącie α do długości przeciwprostokątnej.

Tangensem kąta α nazywamy stosunek długości przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta α do długości przyprostokątnej leżącej przy kącie.

Cotangensem kąta α nazywamy stosunek długości przyprostokątnej leżącej przy kącie α do długości przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta.

sinα = a/c
cosα = b/c
tgα = a/b
ctgα = b/a


Wartości funkcji trygonometrycznych dla wybranych kątów

  30o 45o60o
sinα
cosα
tgα 1
ctgα 1


Kąt skierowany

Kąt skierowany jst to uporządkowana para półprostych o wspólnym wierzchołku. Jego miarę określamy jako dodatnią wtedy, gdy obrót ramienia początkowego w kierunku ramienia końcowego jest przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara; jako ujemną, gdy obrót ramienia początkowego w kierunku ramienia końcowego jest zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

Miara łukowa kąta

Miara łukowa kąta środkowego w okręgu określana jest jako stosunek długości łuku, na którym ten kąt jest oparty do długości promienia okręgu.

α - miara łukowa
αo - miara stopniowa
Nieraz spotykamy się z jeszcze jedną jednostką tzw. gradusami. Gradus jest to jedna setna kąta prostego (czyli jedna czterysetna kąta pełnego).

Funkcje trygonometryczne kąta dowolnegoSinusem dowolnego kąta α nazywamy stosunek rzędnej dowolnego punktu leżącego na końcowym ramieniu tego kąta do długości promienia wodzącego tego punktu.
sinα = y/r

Cosinusem dowolnego kąta α nazywamy stosunek odciętej dowolnego punktu leżącego na końcowym ramieniu tego kąta do długości promienia wodzącego tego punktu.
cosα = x/r

Tangensem dowolnego kąta nazywamy stosunek rzędnej dowolnego punktu leżącego na końcowym ramieniu tego kąta do odciętej tego punktu.
tgα = y/x

Cotangensem dowolnego kąta nazywamy stosunek odciętej dowolnego punktu leżącego na końcowym ramieniu tego kąta do rzędnej tego punktu.
ctgα = x/y

Znaki funkcji trygonometrycznych w poszczególnych ćwiartkach

ĆwiartkaIIIIIIIV
Kąty(0;π/2)(π/2;π)(π;3π/2)(3π/2;2π)
sin α++ --
cos α+- -+
tg α+- +-
ctg α+- +-

W zapamiętaniu znaków (gdyż są one bardzo istotne) może pomóc wierszyk:
"W pierwszej wszystkie są dodatnie,
w drugiej tylko sinus,
w trzeciej tangens i cotangens,
a w czwartej cosinus."

Wzory redukcyjne

φπ/2-απ/2+απ-απ+α3π/2-α3π/2+α2π-α2π+α
sinφcosαcosαsinα-sinα-cosα-cosα-sinαsinα
cosφsinα-sinα-cosα-cosα-sinαsinαcosαcosα
tgφctgα-ctgα-tgαtgαctgα-ctgα-tgαtgα
ctgφtgα-tgα-ctgαctgαtgα-tgα-ctgαctgα


Wzorów redukcyjnych nie trzeba uczyć się na pamięć. Wystarczy zapamiętać dwie zasady:
1. Jeśli potrzebujemy użyć wzoru z nieparzystą wielokrotnością π
np. π/2 + α czy 3*π/2 - α, wtedy funkcja przechodzi w cofunkcję np. sinx w cosx, ctgx w tgx, jeśli jest to parzysta wielokrotność np. 2*π/2 + α czyli π + α to funkcja pozostaje niezmieniona.
2. Znak ustalamy na podstawie znaku funkcji wyjściowej dla danego kąta (określamy do której ćwiartki należy).
Zobacz jak te zasady działają w powyższej tabelce i zapamiętaj je!

Parzystość funkcji trygonometrycznych

-sinx=sin(-x) - funkcja nieparzysta
cosx=cos(-x) - funkcja parzysta
-tgx=tg(-x) - funkcja nieparzysta
-ctgx=ctg(-x) - funkcja nieparzysta

Związki między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta

sin2α + cos2α = 1


tgα*ctgα=1 jeśli tangens i cotangens istnieją

Funkcje trygonometryczne sumy i różnicy kątów

sin(α + β) = sinαcosβ + cosαsinβ
sin(α - β) = sinαcosβ - cosαsinβ
cos(α + β) = cosαcosβ - sinαsinβ
cos(α - β) = cosαcosβ + sinαsinβ


Funkcje trygonometryczne kąta podwojonego

sin2α = 2sinαcosα
cos2α = cos2α - sin2α = 2cos2α - 1 = 1 - 2sin2αSuma i różnica funkcji trygonometrycznychFunkcje trygonometryczne wyrażone za pomocą

Niech = t


Zastosowanie: przy rozwiązywaniu skomplikowanych równań

Okresy podstawowe funkcji trygonometrycznych

sin(2π + α) = sinα
cos(2π + α) = cosα
tg(π + α) = tgα
ctg(π + α) = ctgα

Wykresy funkcji trygonometrycznych

f(x)=sinx
f(x)=cosx
f(x)=tgx
f(x)=ctgx


Rozwiązania równań trygonometrycznych

RównanieRozwiązanie (kC)
sinx=sinxox = xo + 2kπ lub x = π - xo + 2kπ
cosx=cosxox = xo + 2kπ lub x = -xo + 2kπ
tgx=tgxox = xo + kπ
tgx=ctgxox = xo + kπ


Funkcje cyklometryczne

Funkcjami cyklometrycznymi nazywamy funkcje odwrotne do funkcji trygonometrycznych określone jednak tylko na przedziałach, w których funkcje trygonometryczne są wzajemnie jednoznaczne. I tak:Zgodnie z definicją wykresy funkcji trygonometrycznych są symetryczne względem osi y=x:

Wykresy funkcji cyklometrycznych

f(x)=arcsinx f(x)=arccosx
f(x)=arctgx f(x)=arcctgx


© 2002-2008 Copyright by OmikronGroup. All rights reserved.
Typ dokumentu: W3C DTD HTML 4.01 Transitional
Kodowanie polskich znaków: ISO-8859-2
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!