Język prawdopodobieństwa

Mimo istotnego podobieństwa rachunku prawdopodobieństwa do działań na zbiorach wiele takich samych oznaczeń czytamy w inny sposób:

OznaczenieTerminologia
zdarzenie pewne
zdarzenie niemożliwe
zdarzenie elementarne sprzyja zdarzeniu losowemu A
A = Bzdarzenia identyczne
A Bzdarzenie A pociąga za sobą zdarzenie B
A Bsuma zdarzeń A i B
A Biloczyn zdarzeń A i B
A \ BRóżnica zdarzeń A i B
A' = \ Azdarzenie przeciwne
A B = zdarzenia wykluczające się
moc zdarzenia A


Zdarzenie elementarne jest w rachunku prawdopodobieństwa pojęciem pierwotnym (niedefiniowalnym). Przestrzeń zdarzeń elementarnych (zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych) oznaczamy symbolem .

Aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa

Niech będzie danym zbiorem zdarzeń elementarnych
Każdemu zdarzeniu A przyporządkowana jest dokładnie jedna liczba P(A) zwana prawdopodobieństwem zdarzenia A spełniająca następujące aksjomaty:

1. P(A) 0

2. Dla każdej pary wyłączających się zdarzeń A i B zawartych w zachodzi równość
P(AB) = P(A) + P(B)

3. Prawdopodobieństwo zdarzenia pewnego
P() = 1

Tak zdefiniowane prawdopodobieństwo jest funkcją, która zdarzeniu przyporządkowuje liczbę.

Własności prawdopodobieństwa

1. P() = 0
2. A B P(A) P(B)
3. P(A) 1
4. P(A') = 1 - P(A)
5. P(AB) = P(A) + P(B) - P(AB)

Klasyczna definicja prawdopodobieństwa

Jeżeli przestrzeń jest skończona i wszystkie zdarzenia elementarne są jednakowe prawdopodobne, natomiast A jest dowolnym zdarzeniem tej przestrzeni, to:


Prawdopodobieństwo warunkowe

Prawdopodobieństwem warunkowym zajścia zdarzenia A, pod warunkiem, że zajdzie zdarzenie B nazywamy liczbę:
, gdzie A, B i P(B) > 0

Prawdopodobieństwo całkowite

Jeżeli A jest dowolnym zdarzeniem, natomiast B1, B2, B3, ..., Bn spełniają warunki:
1. B1 B2 B3 ... Bn =
2. wykluczają się parami
3. mają dodatnie prawdopodobieństwa, to

P(A) = P(A|B1)*P(B1) + P(A|B1)*P(B2) + ... + P(A|Bn)*P(Bn)

Niezależność zdarzeń

1. Niezależność dwóch zdarzeń
Dwa zdarzenia A,B są niezależne wtedy i tylko wtedy, gdy:
P(AB) = P(A)*P(B)

2. Niezależność trzech zdarzeń
Trzy zdarzenia A,B,C są niezależne wtedy i tylko wtedy, gdy:
P(AB) = P(A)*P(B)
P(AC) = P(A)*P(C)
P(BC) = P(B)*P(C)
P(ABC) = P(A)*P(B)*P(C)

Schemat Bernoulliego

Próbą Bernoulliego nazywamy doświadczenie, w którym możliwe jest otrzymanie jednego z dwóch wyników. Jeden z tych wyników, o prawdopodobieństwie p(0;1), nazywamy sukcesem, a drugi, o prawdopodobieństwie q=1-p porażką

Schemat Bernoulliego jest ciągiem niezależnych powtórzeń prób Bernoulliego
Jeśli nN+ i k{0,1,...,n}, to prawdopodobieństwo uzyskania k sukcesów w n próbach określone jest wzorem:


Teraz odpowiemy sobie na pytanie, ile sukcesów jest najbardziej prawdopodobne do uzyskania w n próbach. Otóż jeśli liczba
(n+1)*pC, to najbardziej prawdopodobne do uzyskania są wartości
(n+1)*p-1 i (n+1)*p.
Jeśli natomiast (n+1)*pC, to najbardziej prawdopodobna wartość k do uzyskania wynosi [(n+1)*p], gdzie [x] oznacza część całkowitą liczby x np. [5,4]=5, [6,01]=6.

© 2002-2008 Copyright by OmikronGroup. All rights reserved.
Typ dokumentu: W3C DTD HTML 4.01 Transitional
Kodowanie polskich znaków: ISO-8859-2
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!